Zasady nauczania to ogólne normy, kanony, reguły postępowania dydaktycznego, których stosowanie umożliwia nauczycielowi zaznajamianie uczących się z usystematyzowanymi treściami nauczania oraz kształtowanie postaw zawodowych, a także pozwoli na wdrożenie ich do samokształcenia.

Zasady nauczania – uczenia się w systemach dydaktycznych większości krajów anglojęzycznych sformułowanych przez Roberta H. Davisa, Lawrensa T. Aleksandra i Stepie L. Melona są następujące:

 • Zasada doniosłości(uczeń będzie miał motywację do uczenia się tego, co ma dla niego doniosłe znaczenie);
 • Zasada niezbędnych warunków (jest bardziej prawdopodobne, że uczeń nauczy się czegoś nowego, jeśli spełnia wszystkie niezbędne warunki – ma wiadomości i opanował umiejętności warunkujące realizację nowych zadań i zachowań);
 • Zasada wzorca (jest bardziej prawdopodobne, że uczeń przyswoi sobie nowe zachowanie jeśli mu się przedstawi wzorowe wykonanie, które będzie mógł obserwować i zastosować);
 • Zasada dostępności (swobodny dostęp do wszystkich wiadomości przekazywanych przez nauczyciela);
 • Zasada aktywnego wiązania teorii z praktyką.
 • Zasada wygaszania (jest bardziej prawdopodobne, że uczeń nauczy się, jeśli stosowne ułatwienia będą stopniowo wygaszane);

Inne podziały zasad nauczania:

Wg W. Okonia:

 • Systematyczności
 • Poglądowości;
 • Samodzielności;
 • Związku teorii z praktyką;
 • Efektywności;
 • Przystępności;
 • Indywidualizacji i uspołecznienia, czyli związku interesów jednostki i zbiorowości;

Wg Cz. Kupisiewicza:

 • Poglądowości;
 • Przystępności;
 • Świadomego i aktywnego udziału uczniów w procesie nauczania – uczenia się;
 • Systematyczności;
 • Trwałości zdobywanej wiedzy;
 • Operatywności;
 • Wiązania teorii z praktyką;

Wg T. Nowackiego (do potrzeb nauczania w szkole najbardziej dostosowany wydaje się ten układ):

 • Zasada świadomej aktywności;
 • Zasada związku teorii z praktyką;
 • Zasada poglądowości;
 • Zasada przystępności;
 • Zasada systematyczności;
 • Zasada trwałości wiedzy i umiejętności;
 • Zasada indywidualizacji zespołowości ;

(Istota zasady sprowadza się do takiego organizowania procesu nauczania – uczenia się, w którym z jednej strony uwzględnia się wszelkie walory indywidualne każdego uczącego się, z drugiej zaś zostanie znaleziona przez nauczyciela płaszczyzna współpracy i współdziałania wszystkich uczących się).