Planeta Ziemia.

Środowisko przyrodnicze kuli ziemskiej ma złożoną strukturę i ulega nieustannym przemianom. Od momentu powstania Ziemia znajduje się ciągle pod wpływem procesów kosmicznych, globalnych, regionalnych i miejscowych. Źródłem procesów zachodzących w środowisku Ziemi jest energia docierająca do nas z zarówno z zewnątrz (energia słoneczna) jak i z wnętrza naszej planety. Powoduje ona nieustanny ruch materii w jego obrębie, co w konsekwencji przyczynia się do zachodzących tu częstych przemian.

Środowisko Ziemi tworzy system otwarty, w którym następuje wymiana materii i energii z otoczeniem. Dopływ i odpływ energii oraz materii zmierzają do osiągnięcia stanu równowagi dynamicznej.

Schemat pokazujący stan równowagi oraz przepływ i krążenie energii i materii w otwartym systemie przyrodniczym Ziemi.

Środowiskiem życia i działalności człowieka jest powierzchnia Ziemi. Jednocześnie jest to miejsce zetknięcia się kilku sfer tworzących tzw. powłokę krajobrazową kuli ziemskiej. Są to: warstwa gazowa otaczająca naszą planetę  – zwana atmosferą, powłoka skalna tworząca zewnętrzną część Ziemi, zwana litosferą oraz hydrosfera, czyli wody znajdujące się na Ziemi, pod jej powierzchnią oraz w atmosferze. Na styku atmosfery, litosfery i hydrosfery rozwinęła się sfera życia zwana biosferą. Jednym  z jej składników jest człowiek.

Przez setki milionów lat przyroda Ziemi, zarówno ożywiona, jak i nieożywiona, podlegała działalności procesów naturalnych. W ostatnich kilku tysiącach lat na środowisko zaczął oddziaływać człowiek, będący jednym z elementów tego środowiska. Oddziaływanie to szczególnie nasiliło się w ostatnich stuleciach, co doprowadziło do zaburzeń w funkcjonowaniu środowiska w niektórych regionach Ziemi. W obrębie biosfery wyodrębniono sferę, w której działa człowiek – antroposfera.