Witryna wspomagająca proces dydaktycznygozych@gmail.com - nauczyciel geografii i informatyki

Metoda nauczania jest sposobem postępowania nauczyciela z uczniami umożliwiającym uczącym się realizację operacyjnych celów kształcenia. J.J. Guilbert wyróżnia sześć sposobów pracy nauczyciela z uczniami: Mówienie do uczących (informowanie uczących się); Rozmowa z uczącymi się(konwersacja); Doprowadzenie do sytuacji, aby uczący się rozmawiali miedzy sobą (praca uczących się w grupach); Demonstrowanie czynności i naśladownictwo tej czynności przez uczących…

Dydaktyka – jedna z głównych gałęzi nauk pedagogicznych, która zajmuje się procesami nauczania i uczenia się, wszelkimi przedmiotami na kolejnych poziomach tych procesów, od przedszkola do studiów wyższych, a także mających miejsce poza instytucjami oświatowymi, przy zwykłych czynnościach. Jest to zatem nauka o systemie poprawnie uzasadnionych twierdzeń i hipotez dotyczących procesu, zależności i prawidłowości nauczania…

Zasady nauczania to ogólne normy, kanony, reguły postępowania dydaktycznego, których stosowanie umożliwia nauczycielowi zaznajamianie uczących się z usystematyzowanymi treściami nauczania oraz kształtowanie postaw zawodowych, a także pozwoli na wdrożenie ich do samokształcenia. Zasady nauczania – uczenia się w systemach dydaktycznych większości krajów anglojęzycznych sformułowanych przez Roberta H. Davisa, Lawrensa T. Aleksandra i Stepie L. Melona są…

Metody nauczania aktywizujące

Kształtowanie postaw aktywizujących u uczniów należy rozpoczynać od jak najwcześniejszego etapu edukacji. Wynika to z faktu, że kreatywności, zaangażowania i gospodarowania własnymi zasobami nie da się w prosty sposób nauczyć. Edukacja to przecież także cały system wartości, który wyznacza ludzkie zachowanie i postrzeganie świata, który mobilizuje do podejmowania działań na rzecz własnego rozwoju i wprowadzania zmian w środowisku.

Technologie i nauczanie

Współczesne komputery, smartfony czy tablety nie tylko bawią, lecz także uczą, wykorzystując do tego coraz powszechniejszy dostęp do bezprzewodowego internetu. Dotyczy to praktycznie każdej grupy wiekowej. Zestaw narzędzi i metod, które powinny być wykorzystywane przez współczesnego ucznia możemy podzielić na dwie grupy – narzędzia i metody nie związane bezpośrednio z nowymi technologiami,

Geografia

Geografia – jest nauką o powłoce ziemskiej, jej przestrzennym zróżnicowaniu pod względem przyrodniczym i społeczno – gospodarczym oraz o związkach, jakie zachodzą między poszczególnymi zjawiskami przyrodniczymi, a zjawiskami społeczno – gospodarczymi. Geografia ukształtowała się jako nauka już w starożytnej Grecji. Początkowo zajmowała się tylko opisywaniem zjawisk przyrodniczych na Ziemi, później zaczęła także wyjaśniać ich uwarunkowania.